A Helion Kft. által üzemeltetett weboldalhoz kapcsolódó cookiek útján megvalósuló adatkezelésekhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató
A Helion Kft., mint a https://korforgo.hu/ weboldal üzemeltetője az adott weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a weboldalt felkeresi, a weboldal működéséhez kapcsolódó rövid szöveges fájlok az un. cookiek, vagy sütik útján az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.

1. Az Adatkezelő adatai

  cégnév: HELION Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
  székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/A 1. em. 13. a.
  cím: 1116. Budapest, Temesvár u. 20.
  cégjegyzékszám: 01 09 366252
  telefonszám: +36 30 853 5378
  e-mail: info@helion.hu

A továbbiakban: Adatkezelő, vagy Helion Kft.

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

2. Az adatkezelés által érintett adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból automatikusan statisztikai adatok képződnek. Az adatokat nem kerülnek összekapcsolásra személyes adatokkal.

A weboldal a bejelentkezés esetén session ID-t, vagyis egy az Ön gépének azonosítására szolgáló azonosítót (cookiet) küld, továbbá a weboldalon történő böngészés során rövid szöveges vagy számsor azonosítót fájlok, (szintén cookiek) elhelyezésére is sor kerülhet az Ön gépén.

A weboldalunkban Google Analytics - mint külső szolgáltató - idegen kódjai kerülhetnek alkalmazásra, amely alkalmazások szintén cookiekat tartalmaznak. Felhívjuk a figyelmét, hogy a szolgáltató mind az oldal látogatásával kapcsolatos anonim (statisztikai célokat szolgáló) adatokat, mind az Ön által használt böngésző beállításaival, valamint az oldalon kifejtett aktivitásával kapcsolatos adatokat tárolhat (pl. az adott böngészőt használó milyen tartalmat nézett meg a honlapon, mikor nézte meg). Az említett kódok nem alkalmasak személyazonosításra, mivel a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag az Ön által használt böngésző szoftvert azonosítják.

A Google által adatkezelésről részletesebb információkat az alábbi weblapon találhat: https://www.google.hu/intl/hu_hu/policies/privacy

Ön jogosult rá, hogy a Google Analytics funkcióit, amennyiben rendelkezik Google fiókkal - a Google fiókjába történő belépésével a megfelelő beállítások útján letiltsa vagy személyre szabja.

Ön továbbá bármely időpontban jogosult a cookiek alkalmazását letiltani, ebben az esetben viszont a weblapon keresztül elérhető bizonyos szolgáltatások hozzáférése, egyes funkciók zavartalan használata korlátozottá válhat. Leggyakrabban a böngésző programok beállításai körében lehet törölni a sütit a saját számítógépről, valamint annak alkalmazását is itt lehet letiltani. (A böngésző Eszközök / (Internet)Beállítások menüjében az Adatvédelem beállítások alatt.)

3. Az adatkezelés jogalapja, célja

Az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása, amit a weboldalon megjelenő kiemelt szövegsában lévő „Elfogadom” gombra kattintással adhat meg. Ez egyben a cookiek alkalmazásával történő személyes adatkezeléshez történő hozzájárulást is jelenti.

Az „Elfogadom” gomb megnyomásával Ön hozzájárul ahhoz is, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt adatok, információk rögzítéséhez szükséges, külső szolgáltató (pl. Google) által alkalmazott cookie-kat használjon a weblappal összefüggésben.

Az adatkezelés célja:

  - a weboldal optimális működésének biztosítása;
  - a felhasználói élmény testre szabása;
  - az Ön, mint felhasználó (pontosabban az Ön által használt böngésző) azonosítása,
  - látogatottsági információk gyűjtése, statisztikák készítése, rendszer diagnosztikai, ill. terhelés kiegyenlítést szolgáló célokból.

A Google Analytics program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e.

A weblapról begyűjtött cookie információk segítségével jobban megismerhetőek a weblappal kapcsolatos használati szokások, továbbá lehetőség nyílik információkat elemezni és ezzel is elősegíteni a weblap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását.

Az Adatkezelő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez használja fel.

4. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k, valamint a honlap optimalizált működése érdekében alkalmazott cookiek 90 napig tárolódnak az Ön gépén, majd automatikusan törlődnek.

A cookiekról szóló tájékoztató megismerését rögzítő cookiek (vagyis, ami azt jegyzi meg, hogy Ön egyszer már tudomásul vette-e a weboldal felkeresése során a cookiekhoz kapcsolódó információkat) 1 évig tárolódik, majd automatikusan törlődnek.

5. A kezelt személyes adatok átadásának, továbbításának esetei

Az Adatkezelő a https://korforgo.hu/ oldalt, illetve az oldalon elérhető Körforgó szolgáltatást maga üzemelteti, annak informatikai hátterét is saját eszközein, szerverein biztosítja.

A Google Analytics alkalmazás keretében külső szolgáltatóként az alábbi társaság működik közre:
  cégnév: Google LLC.
  cím:1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States
  elérhetőség, tel.:1-650-253-0000

A Google LLC. regisztrált tagja az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió Bizottsága által megkötött adatvédelmi pajzs egyezménynek , így az irányába történő adattovábbítás esetén az uniós adatvédelem szintjének megfelelő szintű védelmet kell vélelmezni, ezért az nincs további feltételhez kötve.

Egyebekben az Adatkezelő külső szolgáltatót (adatfeldogozót) nem vesz igénybe, akinek átadná a kezelt személyes adatokat.

5.b. Adattovábbítás harmadik (EU-n kívüli) országba

Az Adatkezelő nem végez az Európai Unión kívülre irányuló adattovábbítást. A Google Analytics program használatával összefüggésben a korábbiakban megjelölt adatok a Google szerveire (adott esetben tengeren túli szervereire) is kerülhetnek, ugyanakkor a Google LLC. tekintetében az adatvédelmi pajzs egyezménynek folytán az uniós adatvédelem szintjének megfelelő szintű védelmet kell vélelmezni, ezért az adattovábbítás nincs további feltételhez kötve.

6. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

  • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
  • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
  • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul
  • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
  • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
  • arra, hogy az Önre vonatkozó, és Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés az hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.
  • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a Helion Kft. általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:
  megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  telefon: (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 25 napon belül tájékoztatjuk.

Budapest, 2023. június 23.