Adatkezelési tájékoztató
 1. A Körforgó alkalmazás használatával Ön (a továbbiakban: Felhasználó) kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az adatkezelési tájékoztatót és annak minden pontjával egyetért.
 2. A Körforgó használata során a Felhasználó személyes adatainak adatkezelője (a továbbiakban: Adatkezelő) a HELION Kft:
    Cégnév: HELION Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
    Székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/A 1. em. 13. a.
    Telephely: 1116 Budapest, Temesvár u. 20.
    Adószám: 10987209-2-43
    Cégjegyzékszám: 01-09-366252
    Elérhetőség: info@helion.hu
    Telefon: +36 30 853 5378
 3. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.
 4. A Körforgó használata kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges, ennek kapcsán a Felhasználó (cég esetén annak képviselője) nevét, email címét és telefonszámát kezeljük személyes adatként. Ugyanezeket a személyes adatokat kezeljük abban az esetben is, ha Ön abból a célból keresi a HELION Kft-t, hogy árajánlatot, vagy a későbbi szerződés megkötésével kapcsolatos tájékoztatást kérjen. Ez utóbbi esetben a személyes adatokat a szerződéskötésig kezeli az Adatkezelő ezen a jogcímen. Megrendelés feladása esetén a Felhasználó adószámát is kezeljük a számlázás érdekében. A szerződéskötést követően az adatkezelésre a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelés szabályai az irányadóak. Amennyiben az előkészületeket követően nem kerül sor szerződéskötésre, úgy a személyes adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törli.
 5. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő és a Felhasználó között létrejött szerződés teljesítése. Az adatkezelés célja:
  • az említett szerződés teljesítése érdekében az érintett felek, illetve a képviseletükben eljáró, érdekükben közreműködő személyek beazonosíthatóságának biztosítása (név)
  • a felek közötti kapcsolattartás biztosítása (elérhetőségi adatok)
  • továbbá a szerződéshez kapcsolódóan az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek (pl. beszámolási, adózási, adóhatóság, illetve más hatóság, felügyeleti szerv felé történő adatszolgáltatási kötelezettség) teljesítéséhez szükséges adatok rendelkezésre állása (pl adóazonosító jel, adószám, nyilvántartási szám).
 6. Az Ön személyes adatait az Adatkezelő a jogszabály alapján teljesítendő könyvviteli, adóbevallási feladatait ellátó szerződött partnere (adatfeldolgozó) részére, az előbb említett kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kimutatások, bevallások elkészítése érdekében átadja. Az adatfeldolgozó adatai:
    Cégnév: JÁDE Kft.
    Székhely: Dunakeszi, Bródy S. u. 19.
    Cégjegyzékszám: 13-09-113636
    E-mail: cegkapu.jadekft@gmail.com
    Telefon: +36 30 945 75 24
 7. Az Ön személyes adatait az Adatkezelő másnak nem adja át, csak abban az esetben, ha jogszabályokban meghatározott előírások miatt (pl. az illetékes hatóságok megkeresésére) azt átadni köteles.
 8. Az Ön személyes adatait az Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatás Felhasználó részéről történő igénybevétele során - vagyis a szerződés fennállása alatt - folyamatosan kezeli. Amennyiben a szerződés megszűnik, a személyes adatait az Adatkezelő addig kezeli (tárolja), amíg a szerződés teljesítésével kapcsolatban érvényesíthető jogi igénnyel lehet fellépni, ez legtöbbször az általános polgári jogi elévülés idejét jelenti. Mivel ez jelenleg 5 év, ezért a szerződés teljesítését követő 5 év után az adatait töröljük. Azokat a személyes adatait azonban, amelyek olyan dokumentumokban találhatóak, amelyek a számviteli beszámoló elkészítésének alapjául szolgálnak (pl. számla, szerződés) az Adatkezelő – tekintettel a számviteli törvénynek számviteli beszámoló alapjául szolgáló iratok megőrzési idejére vonatkozó rendelkezéseire (2000. évi C. tv. 169. §) - a szerződés teljesítését követő év első napjától számított nyolc évig őrzi meg.
 9. Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:
  • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
  • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
  • kezelt személyes adatainak törlését kérni,
  • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
  • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, illetve korábban adott hozzájárulását visszavonni,
  • arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.
  • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.
 10. Amennyiben az Ön megítélése szerint személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kéréseire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk, Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulni. Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:
    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
    Cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. c
    E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
    Telefon: +36 1 391 1400

  Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

  Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

  Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására, és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 25 napon belül tájékoztatjuk.

Budapest, 2023. június 23

dr. Havas Ádám
ügyvezető igazgató
HELION Kft.