A Helion Kft. által üzemeltetett Körforgó regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató
A Helion Kft. a https://korforgo.hu/ weboldalon működő Körforgó szolgáltatás üzemeltetőjeként az adott weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a weboldalon regisztrál, akkor az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak a regisztrációval kapcsolatos kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.

1. Az Adatkezelő adatai

  • cégnév: HELION Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
  • székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/A 1. em. 13. a.
  • cím: 1116. Budapest, Temesvár u. 20.
  • cégjegyzékszám: 01 09 366252
  • telefonszám: +36 30 853 5378
  • e-mail: info@helion.hu
  • A továbbiakban: Adatkezelő, vagy Helion Kft.

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

2. Az adatkezelés által érintett adatok köre

A weboldalon 16. életévét be nem töltött személy nem regisztrálhat. A weboldalon mindenki saját adatival regisztrálhat. Az Adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni a regisztráció során megadott személyes adatok helyességét. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben valaki jogosulatlanul más személyes adatait felhasználva regisztrál, adott esetben polgári jogi, illetve büntetőjogi felelősség is terhelheti! Kérjük, hogy regisztrációja esetén, amennyiben a megadott adataiban változás következik be, azok frissítésére ügyeljen!

Amennyiben Ön a weboldalon regisztrál adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:
  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • opcionálisan a felhasználói név
  •  jelszó (pontosabban a jelszó olyan kódolt lenyomata, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani, megismerni).

A felhasználói név adat kivételével az adatok megadása szükséges a regisztráció során, ezek hiányában az Adatkezelő a regisztrációt visszautasítja.
Az adatokat az Adatkezelő azon munkatárai ismerhetik meg, akiknek ez munkaköri feladataik tejesítése céljából szükséges (pl. az Adatkezelő informatikai rendszereinek üzemeltetését, karbantartását végzők).

3. Az adatkezelés jogalapja, célja

Amennyiben Ön a weboldalon regisztrál az adatkezelés jogalapja az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása.
Az adatkezelés célja ekkor az Ön azonosításához, továbbá az Önnel történő kapcsolat felvételhez szükséges adatok, továbbá a belépési jogosultságának ellenőrzéséhez szükséges adtok rendelkezésre állásának biztosítása.

A regisztráció útján Önnek lehetősége nyílik az Adatkezelő által nyújtott Körforgó szolgáltatás tartalmának, feltételeinek részletesebb megismerésére, az un. demo verzió kipróbálására.

A regisztráció nem jelenti egyben azt, hogy Ön kötelezettséget vállal az Adatkezelő által nyújtott Körforgó szolgáltatás igénybevételére, ugyanakkor amennyiben Ön szeretné a Körforgó szolgáltatást igénybe venni, ahhoz előzetesen szükséges a regisztráció végrehajtása.

A regisztráció az Ön döntésén, hozzájárulásán múlik, amennyiben Ön a regisztrációt követően úgy dönt, hogy a Körforgó szolgáltatást nem veszi igénybe hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez esetben adatait haladéktalanul törli az Adatkezelő.

Amennyiben Ön a regisztrációt követően a Körforgó szolgáltatást igénybe veszi, a regisztráció során megadott adatait az Önnel történő kapcsolattartásra használjuk, ennek keretében az Adatkezelő a szolgáltatással, annak változásaival, fejlesztéseivel, az Ön esetleges teendőivel kapcsolatos információkat juttathat el Önhöz.

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztrációhoz szükséges adatait a Helion Kft. az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg:
  • postai úton az Adatkezelő címére (1116. Budapest, Temesvár u. 20.) küldött levélben
  • e-mailben a info@helion.hu e-mail címre küldve

Hozzájárulásnak visszavonását követően az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön regisztráció során megadott adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét.

Amennyiben Ön a regisztrációt követően a Körforgó szolgáltatás felhasználójává válik, úgy a továbbiakban az adatkezelés jogcíme az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése, ezért adatait az Adatkezelő a hozzájárulásától (vagy annak visszavonásától) függetlenül jogosult, és köteles kezelni a szerződés fennállása alatt.

5. A kezelt személyes adatok átadásának, továbbításának esetei

Az Adatkezelő a https://korforgo.hu/ oldalt, illetve az oldalon elérhető Körforgó szolgáltatást maga üzemelteti, annak informatikai hátterét is saját eszközein, szerverein biztosítja. Mindezeknek megfelelően az Adatkezelő e tekintetben olyan külső szolgáltatót (adatfeldogozót) nem vesz igénybe, akinek átadná a kezelt személyes adatokat.

Az adatok továbbítására, másnak történő átadására csak abban az esetben kerül sor, amennyiben azt jogszabály előírja (pl. hatósági megkeresésre).

6. Az Ön jogai az adatkezelés kapcsán

A Helion Kft. által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:
  • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
  • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
  • kezelt személyes adatainak törlését kérni,
  • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
  • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
  • arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.
  • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a Helion Kft. általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kéréseire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:
  • megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  • cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
  • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • telefon: (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az Adatkezelőnél állnak rendelkezésre. Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására. A megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 25 napon belül tájékoztatjuk.

Budapest, 2023. június 23.